Toilet Mirrors

Toilet Mirror C.1860 from Victoria Antiques

£180

  $229 €203

Tripod Shaving Mirror c.1890 from Victoria Antiques

£250

  $317 €282